کمپرسورهای پره ای دوارهمانطور که محور به چرخش خود ادامه می دهد یک پره به تنهایی از قسمت ورودی عبور کرده و محفظه ای را بین خودش و پره ای که جلوتر از آن قرار گرفته تشکیل می دهد. زمانی که پره مذکور به سمت انتهای قسمت ورودی حرکت می کند حجم آن محفظه افزایش خواهد یافت. با افزایش حجم محفظه قسمتی از خلا درون محفظه به داخل کشیده شده و خلا حاصل از دهانه ورودی گاز به درون کشیده می شود. زمانی که پره از جلوی دهانه ورودی عبور می کند ادامه پیدا کرده و حجم آن محفظه کاهش پیدا خواهد کرد. در چنین حالتی پره ها روی خلاف پوسته حرکت کرده و بر روی روتور خواهند لغزید. با کاهش حجم، میزان فشار گاز افزایش خواهد یافت و گاز با فشار بالا از درون دهانه خروجی کمپرسور به طرف بیرون خارج خواهد شد. کمپرسورهای دوار پره ای دارای سر و صدای زیادی هستند که به دلیل حرکت پره ها می باشد.


کمپرسورهای دوار پیچی
کمپرسورهای دوار پیچی تک مرحله ای شامل یک جفت محور هستند که در داخل استوانه ای با دو سوارخ قرار گرفته و با یکدیگر درگیر می شوند. محور اصلی به طور عمومی شامل 4 دنده مارپیچی است که با فاصله 90 درجه از هم قرار گرفته اند. محور فرعی معمولا دارای 6 شیار مارپیچی است که با فاصله 60 درجه از یکدیگر قرار می گیرند. نسبت سرعت محور با نسبت شیار به دنده تناسب معکوس دارد. در یک کمپرسور پیچی با 4 دنده و 6 شیار زمانی که محور اصلی 1800 دور در دقیقه می زند آنگاه محور فرعی در این نوع کمپرسورها معمولا فیلمی از روغن در بین محورها تزریق می گردد تا از برخورد فلز با فلز در هنگام حرکت جلوگیری به عمل آورد. البته طرح هایی از این کمپرسورها وجود دارد که نیازی به روغن کاری ندارند و اصطلاحا کمپرسورهای پیچی خشک نامیده می شوند.

در این نوع کمپرسورها دهانه ورودی در انتهای استوانه قرارگیری محور محرک قرار داده خواهد شد و دهانه خروجی نیز در رو به روی انتهای استوانه دهانه ورودی قرار می گیرد.

در این کمپرسور ابتدا گاز به داخل حفره بین دنده های محور اصلی و شیار محور فرعی کشیده خواهد شد و سپس در حین اینکه چرخیدن ادامه پیدا می کند دندانه های محور اصلی از جلوی لبه دهانه های ورودی عبور کرده و گاز را در داخل محفظه ای که بین حفره های محور و دیواره سیلندر تشکیل شده به دام خواهد انداخت. چرخیدن بیشتر باعث خواهد شد که دندانه محور اصلی به سمت شیار محور فرعی کشیده شده و میزان حجم محبوس داخل محفظه کاهش پیدا خواهد کرد.

کاهش حجم درون محفظه باعث افزایش فشار در این محفظه خواهد شد. در چنین حالتی روغن بعد از آنکه محفظه به طرف دهانه ورودی بسته شد تزریق می شود. روغن تزریق شده میزان لقی بین دنده ها و شیارها را آب بند کرده و همچنین حرارتی که در اثر فشرده سازی گاز ایجاد می شود را جذب خواهد کرد.


کمپرسورهای با رینگ مایع
این کمپرسورها شامل یک محور مدون با چندین تیغه بوده که در داخل یک پوسته بیضی شکل می چرخند. قسمتی از این پوسته توسط مایعی که معمولا آب است پر خواهد شد. در زمانی که محور در حال چرخش است، تیغه های به شکل تعدادی سطل در می آیند که در هنگام چرخش محور، این سطل ها توسط پره ها مایع را به همراه روتور حمل خواهند کرد. به دلیل اینکه سیال در محیط پوسته ادامه مسیر می دهد سیال متناوبا فضای بین تیغه ها را پر و خالی خواهد کرد. زمانی که سیال این فضا را ترک می کند گاز از دهانه ورودی به داخل محفظه محور کشیده می شود. همینطور که محور به گردش خود ادامه می دهد سیال به داخل محفظه محور برگشته و حجم داخل محفظه کاهش پیدا می کند. با کاهش حجم، افزایش فشار اتفاق خواهد افتاد.

مقاله مرتبط


انواع کمپرسورها و نمونه هایی از کاربردهای آنها

کمپرسورها به دو گروه اصلی شامل کمپرسورهای جابه جایی مثبت و کمپرسورهای دینامیکی تقسیم می شوند. کمپرسورهای جابه جایی مثبت به ماشین هایی اطلاق می شود که محصول خروجی آنها دارای حجم ثابت بوده و انرژی آن (هد) متغیر می باشد. ضمن اینکه مشخصات گاز روی عملکرد این نوع کمپرسور تاثیری نمی گذارد.

کمپرسور رفت و برگشتی

قطعات اصلی تشکیل دهنده یک کمپرسور رفت و برگشتی شامل میل لنگ، زبانه متحرکی که در داخل شیار قرار می گیرد، سیلندر، پیستون، آب بندی های دسته پیستون، شیرهای مکش و تخلیه می شود.

کمپرسورهای گریز از مرکز چند مرحله ای با پوسته های افقی دو تکه

پوسته به دو قسمت بالایی و پایینی در امتداد خط المرکز افقی کمپرسور دو تکه تقسیم شده است. پوسته با تکه های افقی امکان دسترسی به تجهیزات و متعلقات داخلی کمپرسور بدون ایجاد مشکل از لحاظ لقی بین محور و پوسته و یا هم راستایی یاتاقان ها را میسر خواهد ساخت.

مشخصات کمپرسور(جابه جایی مثبت و دینامیکی)

فشرده سازی با کمپرسورهای جابه جایی مثبت به صورت افزایش گاز به دلیل عمل کردن یک حجم ثابت در یک فضای محبوس شده تعریف می شود. انواع این کمپرسورها به صورت رفت و برگشتی، گوشواره ای دوار، پیچی دوار و پیستون مایع دوار دسته بندی می شود.