منحنی های مقاومت سیستممنحنی که در اختلاف فشار حدود 50 Psi شروع می شود نشان می دهد که اختلاف فشاری در حدود 50 Psi زمانی که کمپرسور از مدار خارج می شود در سیستم وجود دارد. این سیستم فرآیندی نمونه ای از یک سیستم است که در آن هم ظروف تحت فشار و هم مقاومت سیستم وجود دارد. نکته دیگری که از این شکل فهمیده می شود آن است که بالاترین درصد فشار ظرف در یک سیستم فرآیندی، دارای منحنی مقاومت تخت تری می باشد.


@image


@image


نکته قابل توجه این است که شیب دارترین منحنی مربوط به منحنی است که حلقه برگشتی دارد. این موضوع حاصل عملکرد در بیشترین حالت پایداری می باشد.

منحنی سیستم فرآیندی در کمپرسور تولید هوای تجهیزات تمایل دارد جهت تولید فشار نهایی زیاد در قسمت خروجی ظرف، به صورت تخت درآید. البته اگر منحنی مشخصات کمپرسور تخت شود آنگاه سیستم حالت ناپایداری را تجربه می کند.

در شکل 4-5 مقاومت سیستم برای سه نوع اصلی سیستم های فرایندی نشان داده شده است.

در صورتی که سیستم فرایندی که کمپرسور در آن کار می کند به یکی از اشکال l یا lll مورد اشاره در شکل 4-5 باشد آنگاه در این کمپرسور، منحنی مشخصات هد باید به طور یکنواخت یابد و نقطه کارکرد پایداری را به وجود خواهد آورد. شکل 4-6 نشان می دهد که منحنی کمپرسور انتخاب شده بر اساس تنها یک نقطه کارکرد که توسط مشتری مشخص گردیده مد نظر قرار گرفته است.

نقطه کارکرد
نقطه کارکرد از موازنه بین هد تولید شده توسط یک تجهیز و هد مورد نیاز یک سیستم فرآیند حاصل می شود. اگر شرایط واقعی یک فرآیند به درستی مشخص شده و همچنین تجهیزات نیز به درستی انتخاب شده باشند آنگاه نقطه کارکرد در بهترین حالت بازدهی به وجود می آید.


@image


شکل 4-8 منحنی را که در آن هد مورد نیاز فرآیند بزرگتر از هد تولید شده به وسیله یک کمپرسور گریز از مرکز در یک نقطه اسمی می باشد را نشان داده است. در نتیجه نقطه موازنه، در قسمت چپ بهترین نقطه بازدهی که حاصل از بازدهی پایین تر، نرخ جریان کمتر و توان کمتر می باشد می افتد.


@image


کمپرسور جابه جایی مثبت در یک سیستم فرآیند
به شکل 4-2 مراجعه کرده و هر سه منحنی مقاومت سیستم را بر روی نمودار نرخ فشار بر حسب جریان ترسیم نمایید. با توجه به اینکه لازم است از تغییر مقاومت صرف نظر گردد، نرخ جریان کمپرسور جابه جایی مثبت تغییر نمی کند. ضمن اینکه نرخ جریان ثابت می ماند به این شرط که از دانسیته گاز چشم پوشی شود. در شکل 4-9 مشخصات کمپرسور جابه جایی مثبت آورده شده است.


@image


بر پایه نتایج حاصله از ترسیم ها در شکل 4-2 این گونه نتیجه گیری می شود که جریان یک کمپرسور جابه جایی مثبت به مقاومت درون سیستم و دانسیته گاز حساس نیست.


کمپرسور دینامیکی در یک سیستم فرآیند
مجددا به شکل 4-2 بر می گردیم و می بینیم که منحنی های مقاومت سیستم ترسیم شده قبلی در نقطه کارکرد یک کمپرسور دینامیکی اثر می گذارند. نرخ جریان در یک کمپرسور دینامیکی با تغییر در مقاومت سیستم تغییر می کند. ضمنا، یک تغییر در دانسیته گاز، در سیستم مقاومت نیز اثر گذاشته و بنابراین موجب تغییر در نرخ جریان می شود.

در شکل 4-10 مشخصات یک کمپرسور دینامیکی ارائه شده است.

بر اساس نتایج حاصله از شکل 4-2، جریان در یک کمپرسور دینامیکی هم به دانسیته گاز و هم به مقاومت سیستم حساس می باشد.


@image


مقاله مرتبط


عملکرد کمپرسور در یک سیستم

یک سیستم مجموعه ای از اجزا و قطعات است که به یکدیگر متصل شده و با یکدیگر کار می‌کنند. در یک نمونه فرآیند، مجموعه اجزا (ظروف، مبدل های حرارتی، کوره ها، شیرهای کنترلی و لوله کشی و...) که با یکدیگر کار کرده و باعث به وجود آمدن نوعی مقاومت در برابر جریان توربوکمپرسورها می گردند.

وظایف قطعات اصلی کمپرسورهای رفت و برگشتی

در این فصل وظایف هر یک از قطعات اصلی یک کمپرسور رفت و برگشتی را تشریح خواهیم کرد. ابتدا از قسمت کارتر روغن شروع می کنیم و وظیفه اجزای مختلف آن را بررسی خواهیم کرد.

سیلندر و لوله داخل آن

در شکل 25-7 دو نوع سیلندر که بیشتر رایج می باشد نشان داده شده است که عبارتند از عمل کردن یک طرفه و دو طرفه.

میرا کننده های نوسان

به دلیل عملکرد غیریکنواخت و غیرپیوسته پیستون، نوسانات فشاری همواره ایجاد می شود.