آشنایی با انواع منابع جریان مستقیمدر واقع باتری ها از دو یا چند پیل تشکیل می شوند و اغلب پیل های خشک را نمی توان مجددا شارژ نمود. این در حالی است که پیل های تر قابلیت شارژ شدن را دارند. نماید مداری یک پیل به صورت دو خط موازی است که یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر است. خط بزرگتر را به طور معمول تحت عنوان قطب مثبت و خط کوچک تر را تحت عنوان قطب منفی می شناسند. منبع تغذیه یک مدار الکتریکی همان قسمتی است که انرژی الکتریکی را برای مصرف کننده تامین می کند.


آشنایی با چگونگی تولید جریان متناوب (AC)
ولتاژ تولید شده توسط یک باتری همان ولتاژ مستقیمی است که باعث عبور جریان مستقیم شده و بدین ترتیب جریان همواره در یک جهت جاری است. پس جریان مستقیم یک جریان تک جهتی می باشد در صورتی که جریان متناوب نوعی جریان دو جهتی می باشد. در واقع در جریان متناوب، الکترون ها ابتدا در یک جهت و سپس در جهت دیگر یعنی مخالف جهت قبلی جاری می شوند. در صورتی که بتوانیم یک باتری را در یک زمان مشخص به طور دائم تغییر دهیم به جریانی دو طرف و در نتیجه جریانی متناوب دست پیدا خواهیم کرد.


تعریف جریان متناوب
جریانی که جهت آن طی زمان تغییر کرده و دامنه آن نسبت به زمان از صفر تا حداکثر مثبت تا صفر منفی و از حداکثر منفی تا صفر تغییر می کند را جریان متناوب می نامند.


تولید جریان متناوب
برای اینکه بتوانید یک جریان متناوب را تولید کنید امکان استفاده از یک ژنراتور ساده AC را خواهید داشت. در این نوع ژنراتورهای AC می توانید از ترکیب اصول مغناطیسی و فیزیکی استفاده نمایید. در واقع اگر دو قطب یک آهن ربا در نزدیکی یک دیگر قرار داشته باشند همواره فلوی مغناطیسی از قطب شمال آهن ربا خارج شده و به قطب جنوب آن وارد خواهد شد. در صورتی که در مسیر خطوط قوا سیم پیچی دوران کند خطوط قوا به وسیله سیم پیچ قطع خواهد شد. اگر این کار به طور مستمر انجام شود جریان متناوب از مولد جریان متناوب به وجود خواهد آمد.

در بررسی مدارهای جریان متناوب AC معمولا با موج سینوسی رو به رو می شویم. در این نوع مدارها ولتاژ و جریان کاملا متناسب و به شکل موج سینوسی می باشند. در این حالت جریان یا ولتاژ با زمان تغییر پیدا می کند؛ در واقع از صفر شروع شده و به میزان پیک یا ماکزیمم منفی رسیده و دوباره صفر خواهد شد. زمانی که موج سینوسی از صفر عبور می کند پلاریته خود را عوض کرده و به بیان ساده تر موج سینوسی بین مقادیر مثبت و منفی تناوب می کند. مجموعه یک تناوب مثبت و منفی را یک سیکل می نامند.


زمان تناوب یا پریود
زمان تناوب یا پریود به مدت زمانی گفته می شود که طول می کشد تا یک سیکل کامل به وجود بیاید. این زمان را با حرف T نشان می دهند.


فرکانس (بسامد)
بنا بر تعاریف تعداد سیکل هایی را که در یک ثانیه پیموده می شود را فرکانس می نامند و آن را با حرف F نشان می دهند. واحد فرکانس سیکل بر ثانیه یا هرتز است. هر چه تعداد سیکل ها در ثانیه بیشتر باشد فرکانس نیز بیشتر خواهد شد. مقدار فرکانس بسته به کاربرد آن از مقادیر به خصوصی برخوردار می باشد. مثلا فرکانس برق شهر در کشورمان 50 هرتز می باشد بدین معنی که برق شهر در ایران 50 سیکل کامل را تنها در یک ثانیه طی می کند. مقدار فرکانس را می توان با دستگاه اندازه گیری فرکانس یا اسیلوسکوپ اندازه گرفت. نتیجه دیگری که می توان از مطالب بیان شده گرفت این است که با افزایش فرکانس، زمان تناوب یا پریود کاهش پیدا خواهد کرد.


طول موج
طول موج به مسافتی گفته می شود که یک موج می تواند در یک سیکل کامل طی کند و اندازه آن به سرعت انتشار موج و تغییرات فرکانس بستگی دارد.

مقاله مرتبط


ماشین های جریان مستقیم (DC)

ماشین های القایی جزو ماشین های AC به شمار رفته و از لحاظ ساختاری با ماشین DC تفاوت دارد. اما اصول کار آنها شبیه به اصول کار ماشین های DC می باشد. روش های تحلیلی نشان می دهد که شار گردان استاتور و شار گردان روتور در شکاف هوایی نیز هم سرعت بوده و همزمانی بین آنها برقرار می باشد.

آشنایی با انواع توان در جریان متناوب

منظور از توان الکتریکی همان آهنگ جذب یا تولید انرژی الکتریکی می باشد. در صورتی که آهنگ جذب یا تولید انرژی الکتریکی یک دستگاه ثابت باشد مقدار کار انجام یافته در واحد زمان همان توان دستگاه خواهد بود.