آزمایش کنترل ضخامت رنگ با استفاده از دستگاهدر صورتی که ضخامت رنگ در سطح قطعه یکنواخت بوده و با درخواست ارائه شده مطابقت داشته باشد قابل قبول خواهد بود اما در غیر این صورت به عنوان یک محصول غیرقابل قبول به قسمت رنگ آمیزی بازگشت داده خواهد شد.

• کنترل ضخامت رنگ بستگی به سطح آنها دارد

• قطعات کمتر از 10 سانتی متر مربع یک نقطه

• قطعات بیشتر از 10 سانتی متر مربع و کمتر از 50 سانتی متر مربع چهار نقطه

• قطعات با نقطه کور مانند ستون ها و کلاف ها تعیین ضخامت رنگ خواهند شد.


آزمایش کنترل رنگ RAL
لازم است که رنگ تابلوهای هر پروژه با RAL انتخاب شده از سوی کارفرما یا مسئول پروژه با RALMETER تطبیق داده شود. بدین منظور یکی از قطعات رنگ شده را که دارای سوراخی به قطر 10 میلی متر یا مشابه آن بوده روی RALMETER قرار داده و دقت شود که هیچگونه اختلاف رنگی وجود نداشته باشد. این آزمایش باید در شروع رنگ آمیزی روی اولین قطعه هر پروژه توسط بازرس QC انجام شود و در صورت مشاهده اختلاف اقدام جهت اصلاح صورت بگیرد. در انتخاب یک تابلو باید شرایط محیطی، شرایط حفاظتی و همچنین شرایط لازم برای نصب به طور کامل فراهم شده باشد.


@image


(1) مقدار شدت جریان باید از مقدار ذکر شده در سطر اول بیشتر و کمتر بوده و یا مساوی با مقدار ذکر شده در سطح دوم باشد.

(2) این مقادیر عبارتند از جریان های استاندارد توصیه شده که فقط از نظر اطلاع ذکر شده اند.


@image


(1) فاصله بین دو شمش موازی مربوط به یک ترمینال باید تقریبا برابر با 5 میلی متر باشد

(2) در صورتی که اتصال شمش های مذکور به دستگاه مورد آزمون امکان نداشته باشد استفاده از شمشی که دارای همان سطح مقطع بوده و عرض آن مساوی عرض ترمینال باشد مجاز خواهد بود.

(3) استفاده از کابل به جای شمش مجاز می باشد. مقاطع مجاز مربوط به کابل تحت بررسی است.

مقاله مرتبط


توانایی نصب تجهیزات و راه اندازی تابلوهای برق

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک Commission International Electrotechnical که اختصارا IEC نامیده می شود یکی از سازمان های وابسته به سازمان بین المللی استاندارد یا International Standard Organization یا همان ISOمی باشد که وظیفه اصلی آن تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت برق می باشد.

کنتاکتورها

نوعی از انواع قطع کننده ها که توانایی قطع جریان بار را داشته اما جریان اتصال کوتاه را قطع نمی کنند. کنتاکتورها از این نظر شبیه به سکسیونرهای قابل قطع زیر بار عمل می کنن اما تفاوت اصلی این دو در قابلیت تعداد قطع و وصل مکانیکی آنها می باشد. این قابلیت بسیار بالا بوده و حتی تا 20 برابر کلیدها نیز پیش می رود. این مزیت مهم باعث شده است که از این گونه تجهیزات برای قطع و وصل موتورهای الکتریکی که به دفعات در طول شبانه روز قطع و وصل می شوند استفاده شود.

آزمایش تابلوهای فشار ضعیف

تمامی تابلوهای فشار ضعیف باید بعد از ساخت در کارخانه و همچنین پس از نصب در محل و قبل از راه اندازی، در زمینه های خواص دی الکتریک، افزایش دما، ایستادگی در برابر اتصال کوتاه، پیوستگی مدارات حفاظتی، فواصل هوایی و خزشی، نحوه کار اجزای مکانیکی و درجه حفاظ مورد آزمایش قرار گیرند. این آزمون ها بر اساس مفاد بند 8 نشریه شماره 1928 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان مشخصات آزمون ها صورت بگیرد.

آزمایش تزریق جریان ثانویه

آزمایش عملکرد مطلوب سیستم حفاظت، شامل ترانس جریان رله و دژنکتور به وسیله دستگاه تزریق جریان اولیه انجام می گیرد و شامل مراحل زیر می شود: • تنظیم فانکشن حفاظت جریان رله ای • تزریق جریان اولیه از طریق جعبه باسبار و افزایش آن از سیستم تنظیم رله • ثبت زمان عملکرد رله • بررسی عملکرد مطلوب بر اساس سیستم تنظیم رله با اجرای این آزمایش به هر گونه خطا در اتصال ترانس جریان مکانیزم قطع دژنکتور یا رله می توان پی برد.