آزمایش تزریق جریان ثانویهاین آزمایش به کمک دستگاه تزریق جریان ثانویه جهت عملکرد رله حفاظتی صورت می گیرد. با انجام آزمایش تزریق جریان ثانویه تنها عملکرد رله حفاظتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به این دلیل که تزریق در جریان ثانویه انجام می شود این آزمایش ساده بوده و نیاز به جریان کمتری خواهد داشت. ضمن اینکه در این آزمایش زمان عملکرد رله نیز اندازه گیری خواهد شد.


نوع دیگری از آزمایش های پایه (اساسی یا روتین)

• آزمایش ولتاژ با فرکانس قدرت روی مدار اصلی

• آزمایش های دی الکتریک بر روی مدارات کمکی و کنترل

• اندازه گیری مقاومت مدار اصلی

• آزمایش های عملکرد مکانیکی

• بررسی صحت سیم کشی

• آزمایش سیستم اندازه گیری


آزمایش های اساسی
این گونه آزمایش ها روی هر کدام از تابلوهای تولید شده بر اساس استانداردهای IEC 298,694 انجام می شوند. شرایط این آزمایش ها و مشخصات، تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز جهت انجام چنین آزمایش هایی به شرح زیر می باشد:

• آزمایش های ولتاژ با فرکانس قدرت روی مدار اصلی

(این آزمایش برای تابلوهای 3/6 تا 63 کیلو ولت انجام می شود)

• کنترل و آزمایش فرکانس قدرت برای مدار فرمان (میگر تست)

به اعمال ولتاژ 1000 ولت به سیم کشی در یک تابلو، آزمایش فرکانس قدرت برای مدار فرمان گفته می شود. این آزمایش به این جهت انجام می شود که از عدم اتصال کوتاه یا نشتی جریان ناشی از صدمات عایقی روکش سیم ها اطمینان حاصل شود. این آزمایش معمولا در تابلوهایی با مدار فرمان کنترل حفاظت یا اندازه گیری انجام می شود.


آزمایش های دی الکتریک بر روی مدارات کمکی و کنترلی
در انجام چنین آزمایشی باید ثانویه های ترانسفورمر جریان اتصال کوتاه و از زمین ایزوله شده و ثانویه های ترانسفورمر ولتاژ باز شوند. در آزمایش ولتاژ با فرکانس قدرت بر روی مدارات کمکی و کنترل ولتاژی برابر با 2 کیلو ولت به مدت یک دقیقه بین مدارات کمکی و کنترل وسیله قطع و وصل اعمال شود. حاصل آزمایش در صورتی مطلوب خواهد بود که تخلیه الکتریکی انجام نشود. معمولا برای انجام آزمایش عایقی یا دی الکتریک تابلوهای فشار ضعیف در دو بخش مدارات الکتریکی و مدارات قدرت شینه کشی به کار می رود. در بخش اول 1 کیلو ولت و در بخش دوم 25 کیلو ولت در یک دقیقه اعمال خواهد شد. (البته می توان مدت زمان آزمایش را با توافق کارفرما یک ثانیه کاهش داد).


اندازه گیری مقاومت مدارات اصلی
جهت اندازه گیری مقاومت مدار اصلی از دستگاه های اندازه گیری مقاومت استفاده می شود. مقاومت اندازه گیری شده کیفیت مسیر عبور جریان را نشان داده و محدوده ای برای آن تعیین نشده است.


آزمایش های عملکرد مکانیکی
در هنگام این آزمایش، مدار اصلی فاقد جریان و ولتاژ بوده و انجام آزمایش بدین جهت است که از عملکرد مطلوب وسیله قطع و وصل و سایر بخش های قابل جابه جایی و اینترلاک های مکانیکی اطمینان حاصل شود. این آزمایش 5 مرتبه انجام می شود و در حین انجام این آزمایش ها هیچ گونه تنظیمی انجام نمی شود. در این بخش از قطع و وصل وسیله سوئیچینگ مانند بریکر حین تغذیه مکانیزم قطع و وصل با ولتاژهای مرزی بحرانی اطمینان حاصل خواهد شد.


بررسی صحت سیم کشی
تطابق سیم کشی با دیاگرام در این مرحله تایید خواهد شد.


آزمایش سیستم اندازه گیری
برای اینکه از عملکرد بهینه تجهیزات اندازه گیری تابلو شامل ولت متر، آمپرمتر، وات متر، وارمتر، شریب توان، مبدل ها و غیره مطمئن شویم این نوع آزمایش انجام می شود. برای انجام این کار در ابتدای امر دستگاه های مولد جریان و ولتاژ تنظیم شده و سپس به سیستم اندازه گیری طبق نقشه های الکتریکی تابلوها اعمال خواهند شد و در نهایت مقادیر اندازه گیری شده مربوط به ولتاژ و جریان توسط تجهیزات اندازه گیری شده نمایش داده می شوند. این مقادیر تنظیم شده نشان از صحت سیستم های اندازه گیری داشته و در صورت مغایرت مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر اعمالی ولتاژ و جریان نسبت به رفع عیب سیستم اندازه گیری اقدام شود.

مقاله مرتبط


توانایی نصب تجهیزات و راه اندازی تابلوهای برق

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک Commission International Electrotechnical که اختصارا IEC نامیده می شود یکی از سازمان های وابسته به سازمان بین المللی استاندارد یا International Standard Organization یا همان ISOمی باشد که وظیفه اصلی آن تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت برق می باشد.

کنتاکتورها

نوعی از انواع قطع کننده ها که توانایی قطع جریان بار را داشته اما جریان اتصال کوتاه را قطع نمی کنند. کنتاکتورها از این نظر شبیه به سکسیونرهای قابل قطع زیر بار عمل می کنن اما تفاوت اصلی این دو در قابلیت تعداد قطع و وصل مکانیکی آنها می باشد. این قابلیت بسیار بالا بوده و حتی تا 20 برابر کلیدها نیز پیش می رود. این مزیت مهم باعث شده است که از این گونه تجهیزات برای قطع و وصل موتورهای الکتریکی که به دفعات در طول شبانه روز قطع و وصل می شوند استفاده شود.

آزمایش تابلوهای فشار ضعیف

تمامی تابلوهای فشار ضعیف باید بعد از ساخت در کارخانه و همچنین پس از نصب در محل و قبل از راه اندازی، در زمینه های خواص دی الکتریک، افزایش دما، ایستادگی در برابر اتصال کوتاه، پیوستگی مدارات حفاظتی، فواصل هوایی و خزشی، نحوه کار اجزای مکانیکی و درجه حفاظ مورد آزمایش قرار گیرند. این آزمون ها بر اساس مفاد بند 8 نشریه شماره 1928 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان مشخصات آزمون ها صورت بگیرد.

آزمایش کنترل ضخامت رنگ با استفاده از دستگاه

آزمایش کنترل ضخامت رنگ با استفاده از دستگاه روش اجرای این آزمایش بدین شکل است که پروب دستگاه را در نقاط مختلف قطعه رنگ شده قرار داده و ضخامت آن را اندازه گیری می کنند.